Vyberte stranu
Príroda

Príroda

Ministerstvo životného prostredia SR v júli 2020 vyhlásilo lokalitu Mostová (Dérhídja, Terchel, Terchely, Therel) za prírodnú rezerváciu (3. a 4. stupeň ochrany), aby sa tu pôvodnom stave mohlo zachovať unikátne prírodné dedičstvo, slanisko. V prírodnej rezervácii žijú (slanomilné a soľ znášajúce) rastliny. Cenný je aj hmyz, ktorý tu žije. Alúvium Dunaja je pozostatkom bývalých lužných lesov v záplavovom území rieky. Táto oblasť je zaujímavá nielen prítomnosťou chránených živočíšnych a rastlinných druhov, ale aj krásou krajiny.

Časť obce bola majetkom pannonhalmského opátstva, ktoré ju dalo v roku 1539 do prenájmu a roku 1570 prenajalo Péterovi Simondicsovi a Istvánovi Nagyovi. Neskôr ale samotu opátstvo prevzalo späť. V prenájme bola aj v 19. storočí. Pravdepodobne na začiatku 20. storočia tu vznikol malý majer s ovčínom, ktorý je dnes prázdny.

V chotári obce v 1. polovici 20. storočia bolo postavených viacero malých samôt, ktoré sa sčasti zachovali dodnes.

http://uzemia.enviroportal.sk/main/detail/cislo/1079
http://www.perlypodunajska.sk/wp-content/uploads/2013/10/info_mostove_SK.pdf

Veľké Kosihy sa nachádza na Podunajskej nížine, v Žitnom ostrove, v nadmorskej výške 109 – 112 m. Na juhu je ohraničená Dunajom, ktorý mierne rozdeľuje nížinu s nízkymi riečnymi prehlbinami a mŕtvimi ramenami. Má rovinné a močaristé miesta, ktoré sú miestami slané. Prírodná rezervácia Nádrét, jediná súvislá trstinová oblasť okresu, siaha až k hranici. Je to zaujímavé aj kvôli rozmnožovaniu vodných vtákov.

Kaštieľ Fejérváryovcov bol obklopený rozľahlým anglickým parkom s početnými zvláštnymi stromami a rastlinami. Po roku 1945 park bol zničený a na jeho mieste bolo postavených niekoľko budov.

Park postavený v roku 1927 vedľa zámku Goldschmied sa čiastočne zachoval.

V Érseklél bol zničený malý okrasný park pri kaštieli Friedländer.

Obec Szántó (Scanto, Scamto) bola pôvodne majetkom pannonhalmského opátstva, ktorú im daroval v roku 1075 kráľ Géza I. V 40 domoch žili koniari, ktorí slúžili kláštoru. Za tatarského vpádu obec zanikla a už nikdy nebola obnovená. Samota sa neskôr stala majetkom ostrihomskej kapituly. V časti samoty bola v roku 1926 založená kolonistami z okolia Banskej Štiavnice, Bánoviec nad Bebravou a z Moravy osada Okánikovo. V roku 1929 tu žilo 25 obyvateľov a osada sa do dnešných dní nevyvinula vo väčšie osídlenie.

Zdroj: Malá vlastivedná knižnica č. 116., Vydavateľstvo KT s.r.o., 1999

Prírodné poklady